Utvecklingen av Emaus / Gula Villan till ett grönt, attraktivt besöksmål

Ponnyridning Emaus är och har under flera generationer varit första kontakten med djur och
djurhållning för barn och unga. Det har för många gett ett livslångt ridintresse. Där unga har aktivt
fått tagit del av verksamheten genom att man hjälpt till och varit delaktig i skötseln.


Därför vill vi gå back to basics. Djur vi vill se på Emaus är hästar, grisar, getter, får, höns, katt och
kaniner. Men detta förutsätter ju också ett rakt och tydligt ledarskap av vuxna.


Gulavillan renoveras och restaureras för att bevara det vackra på både utsidan och insidan. En
mindre caféverksamhet i Gula villan. Huset kan nyttjas för konstutställning och konsthantverk m.m.
Anlägg en köksträdgård, blomsterträdgård och växthus. Starta upp snickeriverkstad för barnen.
Julmarknad, glögg i stallet, luciatåg. Midsommarfirande, Skördemarknad m.m. Pärongungan ska
också tillbaka. Utveckla vandringsleder för alla, från dagis till seniorvandringar.


Vi vill ta vara på det fantastiska huset, den fantastiska naturen och utveckla en mötesplats för alla.

Uddevalla centrum

Få städer har sådan potential som Uddevalla centrum med ett otroligt läge som får andra städer att
blekna i jämförelse. Men trots detta vill det sig inte.

Nu är den sista av en mängd kedjebutiker påväg bort från centrum. Många, många stora såsom
HM, Åhléns och nu Clas Ohlsson även mindre kedjor har under åren lämnat. Dragare som fått in
besökare till centrum.

Många Uddevallabor försöker vara lojala med centrum men alltför många väljer bort stadskärnan.
Det finns olika skäl till det, ett är att när utbudet succesivt blir mindre tvingas man ut till köpcentra
men ett annat är att det upplevs som otillgängligt och jobbigt att åka till centrum. Där har vi återigen
parkering som spökar.

Det finns förnärvarande över 20 lokaler tomma i centrum. Tomma lokaler och färre besökare gör
också att det känns ödsligt och otryggt. Att göra staden intressant, lockande och attraktiv med
väktare och kameror kommer aldrig att kunna ske utan det gör man genom att fylla tomma lokaler
med verksamheter, skapa event och genom att lyfta kulturen och själen i staden.

I en stad som det är liv i och som lever, behövs inga väktare.

2005 var Uddevalla en av tre städer som blev nominerade till årets stadskärna i Sverige. Malmö vann
och vi kom tvåa, samma placering som Trollhättans stad fick i år.

Det gjordes en kraftansträngning då från 2003 – 2005 som kan göras igen. Då liknades projektet med
fågel Fenix. Fågel Fenix som alltid reste sig ur askan. Uddevalla är staden som alltid rest sig efter
bränder, nedläggning av varvet, nedläggning av regementet, etablering av externt handelscentrum
m.m.

Vi bör återigen hitta ett gemensamt mål med Uddevalla centrum och det är att bli årets stadskärna
2025.

För att nå dit måste alla kraftsamla och gå samman och vi har ett gemensamt jobb att göra. Det är
verksamhetsägare, fastighetsägare, kommunen, politiker, barn, skolelever, äldre, personer med
funktionsnedsättning, press mfl. dvs. alla.

Det behövs en centrumutvecklare som specifikt jobbar med centrum och som lyfter och utvecklar
centrum och fyller tomma lokaler men också tar fram det som gör vårt centrum unikt och speciellt
och som sammanfogar centrum vi har idag med framtidens satsningar med västra centrum
(Medborgarhus) och hela inre hamnen.

Uddevalla partiet vill satsa 2 mkr inledningsvis för att anställa en centrumutvecklare och för att starta
upp arbetet med att bli årets stadskärna i Sverige 2025.

Centrum är, och kommer alltid att vara navet i en kommun.

Det här kommer att bygga på ett gemensamt arbete för det är Vår stad, Vårt centrum och Vi ska resa
oss igen likt Fågel Fenix.

Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Kent Andréasson (UP)

Upprustning av Tureborgen

Insändare: Den 11 maj lade Uddevallapartiet en motion om upprustning av Tureborgen. Detta område ska vi bevara och rusta upp. Få ställen i vår kommun är så mytomspunnet såsom Tureborgen. Finns det en lönngång till Villa Elfkullen? Finns det fler rum som inte har hittats? Hur såg det ut när det var gästabud? 

Platsen är välbesökt och det finns mycket information på internet. Jag promenerar mycket själv i området och det är ofta som jag får visa turister vägen dit. Sällskapet Tureborgen har med bravur skött området och vandringslederna. Men nu vill vi att kommunen tar över och vi lyfter området till högre höjder än tornet. Bord, grillplats, skyltningar, belysning? Det är inte mycket som behöver göras för att en av Uddevallas turistattraktioner ska få den status som den förtjänar. Det finns oerhört mycket kunskap om borgen bland annat på Bohusläns Museum och hos sällskapet. Vi vill att man tillsammans tar fram ett program/handlingsplan hur vi ska ta hand om och utveckla Borgen och området runt den.

Uppenbart att gamla sjukvårdsmodellen inte fungerar

Insändare:  Uppenbart att gamla sjukvårdsmodellen inte fungerar

2016 stängdes den sista resten av akutverksamhet i Uddevalla ner och en av Sveriges största akutmottagningar bildas på Näl. Politiskt beslut som fattades av socialdemokraterna, liberalerna (FP), centerpartiet.

Att det skulle bli problem förstod alla, förutom de styrande politikerna (S, C och L) och sjukhusledningen. Långa väntetider och köer, ohållbart för såväl patienter och för dem som jobbar. Återkommande låga placeringar i rankingar över akutmottagningar i Sverige och det blir inte bättre.

Antalet besökare till akutmottagningen måste minska och man försöker få kommunerna att ta hem patienter snabbare genom att införa avgifter för färdigbehandlade patienter. Trycket består och väntetiderna kortas inte.

För att avlasta akuten på Näl anser vi att det ska öppnas upp en Närakut på Uddevalla sjukhus. Inte bara för Uddevallabornas och Bohuslänningarnas bästa utan för alla besökare till akutmottagningen på Näl då även Näl kommer att avlastas. Även för att förbättra arbetsmiljön på Näl akuten (traumapatienter till exempel, trafikolyckor går fortsatt till Näl).

Vi har ett icke fungerande sjukvårdssystem i Sverige idag där sjukvården inte utgår från patientens behov. Framförallt gäller detta multisjuka äldre, kroniskt sjuka som är i behov av vård från olika utförare, patientgrupper som ökar. De patienter som skrivs ut från sjukhuset idag är sjukare och har ett större vårdbehov än vad kommunerna är rustade för att ta emot. Vårdkompetensen i kommunen är inte tillräcklig och tillgång till läkare inte heller tillräcklig då kommunen inte får anställa läkare. I en kommande omstrukturering av vården kommer det att finnas en sluten vård (sjukhus) och primärvård kommunal och regional.

Allt mer av vården läggs successivt över på kommunerna. För att möta det behov av tillgång till läkare och vårdkompetens som kommer att behövas anser vi att kommunen ska stå som huvudman för primärvården. Vi kan inte få ett fungerande system med olika huvudmän olika värdegrunder, olika lönesättningar med mera.

Så att tro att vård inte är en kommunal angelägenhet och att vi som parti inte ska ha något att säga till om – då har man inte förstått särskilt mycket eller väljer att inte förstå.

Uddevallapartiet kommer att fortsätta att arbeta för att en Närakut ska öppnas på Uddevalla sjukhus. Vårt mål är alltid att arbeta för att ge våra invånare det de har rätt att förvänta sig – den bästa vården och omsorgen.

Uddevallapartiet kommer alltid att utgå från vad som är bäst för våra invånare och deras behov och alltid sätta våra invånares behov först – inte regionpolitikers behov.

VG-regionen är en gigantisk kostsam koloss med snabbt växande tjänstemannastab och alltför många politiker (1200 i VGR). Vården bör brytas ut och förstatligas. Detta för att få en likvärdigvård i hela landet, få en effektivare vård och för att frigöra ekonomiska resurser. Ekonomiska resurser som ska gå direkt till vården såsom till löner, bättre schema och vidareutbildning av personal istället för lön till tjänstemän och politiker.

Uddevallapartiet vill påvisa för våra invånare att det finns alternativ till den vårdorganisation vi har idag och betydligt bättre lösningar – Vi kan och vågar tänka större och nytt!

Stoltenberg (tidigare norsk statsminister) och socialdemokrat vågade tänka större och nytt och förändrade det norska sjukvårdssystemet totalt inom två år. Danmark tog snart efter och i Finland är det kommunerna som är huvudmän för sjukvården. Tydligast märktes kanske skillnaderna mellan oss och våra nordiska grannländer under pandemin.

Tack socialdemokraterna – äntligen får vi möjlighet att utveckla en ny sjukvårdsmodell för det är ju uppenbart att den gamla inte fungerar.

Ann-Charlott Gustafsson (UP)

2:e vice ordf i Socialnämnden

Leif Dolonius (UP)

överläkare

Merja Henning (UP)

överläkare

Thomas Eriksson (UP)

överläkare

Angående skoltrafiken i Uddevalla

Insändare: Angående skoltrafiken i Uddevalla

43 av 49 kommuner inom Västtrafiks område har valt att själva sköta sin egen upphandling av skoltrafik. Rimligtvis måste det finnas anledning till att man valt bort Västtrafik och istället valt att sköta det själva.

Omnibus har under de senaste 8 åren planerat och utfört uppdraget som utförare av skoltrafiken för kommunen. Oklart om Elving Andersson och Camilla Johansson har vetskap om detta.

Omnibuss med sina 165 anställda (21 nationaliteter) har kompetens, kunskap och kapacitet för att även fortsättningsvis självklart ta hand om skoltrafiken.

Insändaren handlar ytterst om de unga på landsbygden som går i gymnasiet.

Kommunens ansvar är att ordna med skolskjuts gäller för elever som går i grundskolan. Skolskjuts för gymnasieelever med längre avstånd än 6 km till skolan ansvarer Västtrafik för. Till dessa gymnasieelever har Västtrafik att ordna skolskjuts på lämpligt sätt.

Flertalet av de kommuner som bedriver egen skoltrafiken har hittat egna lösningar för sina gymnasieelever bl.a. genom att de åker med ordinarie skolskjuts. Det är upp till varje kommun att utforma egna rutiner och riktlinjer inom gällande lagbestämmelser.

Kommunen kan om man vill ge elever som har rätt till skolskjuts busskort som också gäller kollektivtrafiken men väljer man att göra så, ska det självfallet gälla för alla elever i kommunen.

Ett troligt skäl till att majoriteten av kommunerna i Västra Götaland valt att sköta skoltrafiken själva det ekonomiska incitamentet.

Skulle Uddevalla utföra skolskjutstrafiken i egen regi så vet vi att det rör sig om 20% lägre kostnader dvs omkring 8 mkr lägre än vad man nu har, årligen. (8 000 000kr)

Pengar som istället skulle kunna användas till annat betydligt viktigare inom Barn och Utbildningsnämnden såsom att anställa mer personal, speciallärare, specialpedagoger m.m. (högst märkligt att 1:e vice ordf. Camilla Johansson i Barn och Utbildningsnämnden anser detta som ovidkommande)

Det avtal som önskats av Västtrafik och som röstades ner, skulle enl. Västtrafik krav tecknats på 10 år. Totalt ca. 80 mkr (80 000 000kr) som BUN kan lägga på annat betydligt viktigare, än att bara betala till Västtrafik för något som idag ändå utförs av Uddevalla Omnibuss. Man ska också ha i betänkande att man under de senaste 10 åren har haft dessa ökade kostnader för skolskjutsen alltså tappat upp emot 80 mkr.

UP tycker det är viktigt att våra gemensamma skatteintäkter ska användas, där det som bäst behövs. (Elving Andersson och Camilla Johanssons oansvariga handlande har kostat och kommer att kosta kommunen 160 000 000kr helt i onödan.)

Är man bara pragmatisk och lösnings inriktad så finns lösningar. Det är inga problem att gymnasieelever åker med skolskjuts. Det är vi själva som utformar det regelverk som ska gälla.

Detta betyder inte att UP, som i omgångar beskyllts av centern, inte bryr sig om landsbygden. Det finns annat som kan stärkas upp såsom att satsa på och utveckla mötesplatser (bygdegårdar), göra det tryggare genom belysning (Lane), underlätta och förenkla bygglovsärenden, öka tryggheten för barn och vuxna att röra sig utmed vägarna, värna om förskolor, skolor se till att erbjuda fungerande äldreomsorg. Vi ser många fördelar med att bo på landet, naturen, djurlivet, lugnet.

Man ska ändå ha med sig att även om kommunen tar över och utför skoltrafiken vilar det övergripande ansvaret för all busstrafiken i regionen på Västtrafik såväl på landet som i staden.

Det beslut som nu fattades på kommunstyrelsen är inte bara en besparing för Barn och Utbildningsnämnden utan också positivt för Omnibuss framtida utveckling.

Vi vet att C, M, L högsta politisk vilja är att sälja Uddevalla omnibuss.

Om nu den politiska” heliga alliansen” vill sälja av bolaget så borde det ligga i deras intresse att sälja ett bolag vars värde inte bara är bussar utan också innefattar avtal.

Christer Hasslebäck (UP)

Ann-Charlott Gustafsson (UP)

Kent Andréasson (UP)

Gör ett omtag om hur Ljungskile ska utvecklas

Insändare:

Vi har nu tagit till oss den information som boende i Ljungskile framfört med anledning av byggnationen av nya Ljungskileskolan.

14:53 – 22 Mar, 2022

Att vi inte reagerat tidigare är brist på eller avsaknad av information vi som oppositionsparti fått av projektet. Framförallt är det några punkter vi reagerar på och det är trafiksituationen men även storleken på skolan. Att bygget av en gigantisk skola skulle påverka och få konsekvenser för stora delar av Ljungskile samhälle stod klart redan 2017. Då fastställde den beställda trafikutredningen att det kommer att vara mycket svårt om inte omöjligt att uppnå en fungerande trafiksituation om skolan byggdes ut till 1000 elever. Detta gjorde att trafikutredarna i kommunen inte ansåg att det var lämpligt att bygga ut skolan till 1000 elever. De olika kosmetiska förslag till lösningar som nu presenterats kommer inte att hjälpa, utan man står inför en trafikinfarkt.

För att hindra negativa effekter av enskilda projekt bör det tas ett totalgrepp om Ljungskile. Göra en översyn av de aktuella behoven och kommande behov. Hur de kommer att påverka varandra och hur de kommer att påverka befintlig byggnation. Hur trafiken ska lösas, hur busslinjer kan dras, vilka synergieffekter som kan fås. Kanske kunna ligga i framkant någon gång i denna expansiva del av Uddevalla och inte bara bygga för att det uppstått ett akut behov.

För vem bygger vi egentligen våra skolor? Bygger vi för att täcka ett akut lokalbehov eller bygger vi för att ge utbildning och skapa trygga barn med möjlighet att ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande och liv. Bygger vi för att göra barn, ungdomar väl rustade för att möta en allt mer komplex tillvaro och värld. Vi är rädda om vår framtid, det vill säga våra barn, och i detta fallet är en jätteskola långt från bästa lösningen för att skapa trygga, harmoniska barn. Byggnationen av skolprojektet i Ljungskile budgeterades 2019 till 510 miljoner kronor, en halv miljard. Varför då inte bygga en skola som blir riktigt bra och som är hållbar.

Den lösning som presenterats av de boende i Ljungskile ”vision 25” är så mycket bättre. Klart bättre framtida trafiklösning och klart bättre med en uppdelning av eleverna i mindre skolor och där årskurs 0 – 6 placeras vid Skarsjövallen. Man har också i visionen fått in ett äldreboende centralt placerat även det betydligt bättre än tidigare förslag på utbyggnad av Arödsdal.

Vi vill att man gör ett omtag och tar ett totalgrepp om hur Ljungskile ska utvecklas. Ser över placering av skolor, äldreboende med mera samt skapar en hållbar trafiklösning.

Christer Hasslebäck

Ann-Charlott Gustafsson

Kent Andréasson

P-skiva och fri parkering i Uddevalla centrum

Insändare: 

Sitter på min balkong i centrala Uddevalla och det är lördag och solen lyser.

Bohusläningen 15:05 – 22 Mar, 2022

Det är mycket folk i rörelse. Precis vad stadskärnan behöver för sin överlevnad i kampen mot näthandel och externt köpcentrum. P- vakterna är också i rejäl rörelse för att hitta syndare. Även lördagar ska man betala och förstå sig på zonindelningar.

En timme där max, men andra sidan ån kanske två? Hinner man ta en fika? En lunch? Handla? Ett stort tomt torg, finns det en plats där? Nej där ska det inte vara parkering. Bättre tomt. Antalet fordon kommer inte att minska i framtiden trots att vissa tror det. Fordonen kommer ha andra drivmedel och det är bra. Laddplatser? Nej de lyser med sin frånvaro. Bättre åka till Torp, laddplatser och ingen stress med tider.Uddevalla kan bättre. Med små medel kan vi öka besöken i staden. P-skiva och fri parkering är en bra början. Förra sommaren hörde jag en konversation mellan en bilist och en p-vakt. Vakten förklarade zonerna hit och dit. Bilisten blev konfunderad. Sedan avslutade p-vakten samtalet med att säga att Torp har fria parkeringar. Ridå.

Lars Olsson

Uddevallapartiet