Logga in Bli medlem Kalender
Uddevallapartiet

Barn och utbildning

Det finns två dominerande förvaltningar när det gäller Uddevallas kommuns ekonomi. Det är skolan och det är det sociala. Utav dessa två är skolan störst med 1,4 miljarder. Uddevalla är en skolstad och Uddevallapartiet vill att vi skall fortsätta denna utveckling.

Trygghet, Stolthet, Framtidstro

Ökad personaltäthet och fler speciallärare

Att vara pedagog i en stor grupp är svårt då alla elever inte tänker på samma sätt eller har samma förutsättningar. Vi behöver fler lärare så att varje elev kan få den hjälp hon/han behöver. Uddevalla är idag en skolstad och kan erbjuda en rik och varierad utbildning för våra och grannkommunernas ungdomar. Uddevallapartiet anser att det är av stor vikt att vi värnar om vårt utbildningsutbud.

Rektorns roll

Oerhört mycket arbete och ansvar faller idag på rektorerna för hur det är i skolan, i det dagliga mötet med eleverna som det goda resultatet manifesteras, så rektor är en nyckelfigur i den framgångsrika skolan. Rektorer i Uddevalla idag är välutbildade. Alla, eller nästan alla, har gått rektorsutbildningen, men Uddevallapartiet är övertygade om att mer kan göras för att stötta rektorerna. Vidare bör den tunga administrativa delen av rektorns arbete lättas genom exempelvis tillsättande av biträdande rektorer så att rektorer verkligen har tid och möjlighet att arbeta med pedagogiken.

Lärarens roll

Lärarens roll har varit en roll i synnerligt stor förändring under de senaste årtiondena och stundtals har skolan upplevts som en experimentverkstad där nya idéer och nya pedagogiska strömningar provats och förkastats. Pendeln förefaller nu ha svängt tillbaka något, bort från de alltför vildsinta idéerna och lärarens roll och betydelse har förstärkts. Skolan och lärarna måste nu få arbetsro och kunna veta vad som gäller och vad som gäller över tid.

Speciallärare

Alla barn skall gå igenom skolan och få till sig så mycket kunskap som möjligt. Men alla barn är inte lika. En del behöver extra och specialiserad hjälp och för detta behövs speciallärare som vi anser att Uddevalla skall arbeta för att få tillbaka – detta till stöd och hjälp för rektor och lärare. Varje elev i Uddevallas skolor skall kunna räkna med att få det stöd som just hon/han behöver. Detta innebär också att vi behöver tillsätta extra stimulans till de elever som ”är litet bättre”, d v s att vi tar vara på våra begåvade elever och ger dem samma chans till personlig utveckling. Ett speciellt behov som tyvärr blir allt tydligare för varje år som går är att pojkarna släpar efter kunskapsmässigt, och det är ett problem vi absolut måste uppmärksamma och åtgärda.

Förskolan

I Uddevalla har antalet barn i förskolan per personal vuxit år från år och det är en utveckling som måste stoppas om vi även fortsättningsvis vill ha trygga barn i en pedagogisk miljö. Alltså, vi skall sträva efter högre personaltäthet på våra förskolor. Byggnation av nya lokaler måste planeras i tid, så att man ligger i fas med den demografiska utvecklingen.

Privat / Offentlig

Utveckling och förändring trivs bra i icke-byråkratiska organisationer. Uddevallapartiet är därför för privata initiativ inom skolområdet. Vi tror att Uddevallas kommunala skolor är, eller kan bli, så konkurrenskraftiga att privata initiativ får anstränga sig rejält för att kunna ta en del av marknaden och sådana ansträngningar kommer sedan hela skolstaden Uddevalla till godo. Vi tycker oss se just den utvecklingen inom gymnasieskolan. Vi är också positiva till betyg från åk 4.

Uddevalla Gymnasieskola och Vuxenutbildningen

Uddevalla Gymnasieskola (UG) och vuxenutbildningen är verkliga paradexempel. UG är delregionens klart största gymnasieskola och har ett otroligt brett utbud av program och kurser. Som ung skall man ha ett verkligt udda intresse för att inte hitta det man söker hos UG.
Vuxenutbildningen är en annan framgångssaga i Uddevalla och kanske det tydligaste exemplet på att en kommunal organisation med framgång och med rätt ledning och personal kan möta konkurrens genom att helt enkelt vara bättre. Vi tror att det finns avsevärda samordningsvinster att göra på detta arrangemang och ser gärna ett ytterligare samarbete mellan UG och vuxenutbildningen. Sedan är det vuxenutbildningens dilemma att den stiger och faller med utvecklingen på arbetsmarknaden. Stor arbetslöshet ger omfattande vuxenutbildning. Troligtvis är detta faktum en av orsakerna till vuxenutbildningens stora flexibilitet och öppenhet för förändring även om vi inser att det kan vara en administratörs mardröm. Med det rekordstora antalet invandrare som kom 2015 krävs ett gigantiskt mått av flexibilitet från hela skolorganisationen.

Lokaler

Uddevalla lider av stor brist på skollokaler. Dessutom förefaller underhåll och reparationer dessvärre inte vara en huvudgren för den kommunala administrationen. Vi har alltså lokaler som är långt ifrån lämpliga som lokaler som hyser barn. Uddevalla växer, vilket kräver nya skolbyggnader och en förskola eller en grundskola har ett realistiskt livsspann och bör därefter rivas och ersättas med en ny byggnad. Så, stora – faktiskt riktigt stora – investeringar krävs omgående. Så omgående att de redan borde vara igång.

Skolans mål

Skolan har två huvuduppgifter. 1: Att förmedla kunskap. 2: Att medverka till att skapa trygga, harmoniska och sociala medborgare. Det är uppgifter skolan inte längre kan, bör eller skall försöka genomföra ensam. Föräldrarna måste bli en mer aktiv part i skolarbetet och det är skolan som måste se till att detta sker. Att skolan lägger allt större kraft bakom kraven på kunskapsinlärning ser vi som positivt. Svenska ungdomar behöver kunskaperna i en allt mer internationaliserad värld, med konkurrens från alla håll och alla världsdelar.
Kunskapsinlärningen är till syvende och sist ett av skolans grunduppdrag; den att förmedla och lära ut kunskap. Ett barn som känner lärarens positiva (och högt ställda) förväntningar tenderar att skärpa till sig och prestera ett bättre resultat. Så förväntningar är ett positivt sätt att ställa krav såväl på elever som på organisationer.

Kompetensförsörjningsplan

Vi i Uddevallapartiet vill att en kompetensförsörjningsplan tas fram och arbetas aktivt med framöver. Detta för att säkerställa god undervisning av behöriga lärare framöver. Behovet av behöriga lärare är stort redan idag, men vi kan se stora utmaningar inom bara några år.

Skola och kompetenscentra