Trygghets – och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan

Motion: 

Sammanfattning.

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun genomför Trygghets – och säkerhetsskapande åtgärder och ett lågfartsområde på Parkgatan.

Ärende.

Under senaste åren har mycket byggnation inom ”Söderskolan” och ”Folkesparkområdet” bidragit till en ökad trafik av både barn och äldre gående och cyklister i området. Man bygger en ny fin lekplats i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. Parkgatan är idag mycket kraftigt trafikerad.

 

Några av tidigare medborgarförslag.

”Det uppskattas att ni just nu gör i ordning lekplatsen i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. Den kommer säkert att locka och glädja många barn. Det vore dock oförsvarligt, att fortsätta godkänna dagens högsta tillåtna hastighet som är 50 km/h på Parkgatan, när lekplatsen är färdig. Många barn kommer att springa över gatan från alla nybyggda hus på Söderplan, Kongressen samt Cirkusplatsen. Mitt förslag är att, så fort lekplatsen står klar, sänka högsta tillåtna hastighet till 30 km/h, liksom det är i anslutning till kommunens skolor. Här kommer även yngre än barn i skolåldern, att passera en hårt trafikerad gata!”

 

”Inför hastighet dämpande åtgärder på Parkgatan med bl a nedsatt hastighet och borttagande av begreppet huvudled Ditt medborgarförslag: Undertecknade personer boende på söder i Uddevalla, ett söder som växer befolkningsmässigt och under senare år har ett antal bostadsprojekt färdigställts i området kring gamla Folkets Park och på gamla Söderskolans mark. Och det är en bra blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter. Och nästa år det inflyttning i ytterligare ett nybygge på gamla Söderskolans mark och de kommande åren planeras ännu fler bostäder inom detta område. Samtidigt kan vi konstatera att vägen som ”skär” igenom söder, dvs Parkgatan, har fått en avsevärt ökad trafikvolym där många trafikanter också använder Parkgatan.”

 

Uddevallapartiet vill alltså

Att kommunen skyndsamt genomför ett Lågfartsområde, 30 km/tim.

Att hela sträckan från Göteborgsvägen till Sörkälleparken, d v s nuvarande Parkgatan.

 

För Uddevallapartiet

Kent Andreasson                                      Kenth Johansson                 Ingvar Lindsta