Äldreomsorg

Den åldrande befolkningen medför två huvudsakliga problem: Dels måste det finnas yngre människor som vill och orkar ta hand om sjuka och gamla och dels måste vi (samhället) se till att vi har beredskap att stötta och hjälpa de äldre allt eftersom problem uppstår.

Trygghet, Stolthet, Framtidstro

Våra äldre

Vi står idag inför en befolkning som blir allt äldre och personer i stort behov av vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att åldras behöver inte betyda funktionsnedsättning. En 75-åring har idag bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan, men samhället måste ändå rusta för att en större andel av befolkningen är mycket gamla personer.

Hemtjänst

När det blir problem att klara de dagliga sysslorna och hjälp behövs för att tillvaron ska fungera och kännas trygg, ska man självfallet ha tillgång till hjälp och stöd. Eftersom man under hela sitt vuxna liv fattat beslut är det självklart för oss att man själv ska kunna välja vem man vill ska utföra tjänsten. Privata hemtjänstföretag eller kommunen.

Särskilt boende

En betydande del av de äldre behöver bo på särskilt boende. De utgör några av samhällets mest sköra och behövande personer. Att säkerställa en god, värdig och för individen anpassad vård och omsorg är vår kommuns skyldighet. Personalen på våra boenden är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna erbjuda god kvalitet till våra äldre. Viktigt är att personalen har rätt kunskap, utbildning och ges möjlighet att vara med att utveckla verksamheten. Det är inte bara fler händer som behövs i vården, utan även rätt händer. Digitalisering i vården ska fortsatta att utvecklas, men den kan aldrig ersätta personal som sitter och håller en boende i handen för att ge lite ömhet eller för att trösta. Uddevallapartiet är för privata utförare av äldreboende. Dels för att få fler specialiserade boenden och dels för att öka valmöjligheten.

Primärvård

• Flytta jourcentralen på Dagson till Uddevalla sjukhus och öppna en Närakut
• Anställ kommunala läkare
• Primärvården skall ske i kommunal regi.
• ( Sjukhus och specialistvård skall ske i statlig regi )

Äldrevårdscentral

Uddevallapartiet vill starta upp en äldrevårdscentral tillsammans med primärvården.

Friskvård

Uddevallapartiet vill förebygga och satsa på friskvård för våra äldre. Det är viktigt med såväl fysisk som mental träning. Det är viktigt att arbeta för att hålla det friska friskt så länge som möjligt.
Hälsokontroll bör erbjudas alla som fyllt 65 år. Vi måste fortsätta att utveckla mötesplatser. Subventionerade entréer till simhall behövs, samt entréer till evenemang som anordnas av föreningar som får kommunbidrag.

Palliativ vårdenhet

Öppna en palliativ vårdenhet. Palliativ vård är ett förhållningssätt som bejakar livskvalitet hos patienten och dennes närstående genom att möta de problem som uppkommer vid livshotande sjukdom liksom att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann bedömning och behandling av såväl smärta som andra fysiska, psykiska, psykosociala och existentiella problem. Det ska finnas en trygghet i att livet ska avslutas med värdighet och utan smärta.

Vård och omsorg i toppklass