Motion angående cykelhinder

Motion: 

Sammanfattning:

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun snarast börjar lösa problemet med den trafikfara som föreligger vid Fjällvägen i norr.

Ärende:

Uddevallapartiets dalabergsdag gav ett klart besked att de boende i norr vill se en snabb lösning på den trafikfara som föreligger runt Fjällvägen.

Den gång och cykelväg som korsar Fjällvägen, norr om busshållsplatsen, och som går förbi Hovhults förskola måste förses med hastighetsreglerande passage där ungarna helst leder sin cykel över Fjällvägen.

Vi delar bedömningen att trafikfara föreligger i nuvarande situation och bör åtgärdas omgående innan en olycka händer

Uddevallapartiet vill alltså:

Att Uddevalla kommun omgående uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att bygga ett fartreglerande hinder på gång -och cykelvägen vid Fjällvägen.

För Uddevallapartiet

Kent Andréasson                                 Christer Hasslebäck                                       

Motion om upprustning av borgen på Tureborg

Motion: 

Sammanfattning.  Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun iordningsställer skyltning och området runt borgen på Tureborg

Det är inte ofta en plats som inte är så gammal blir mytomspunnen.  Men vi har en i Uddevalla.  Borgen som Ture Malmgren lät uppföra.  Den är en plats som många besöker både från vår stad men många utifrån.  På Wikipedia omnämns platsen som en av våra största sevärdheter.  Uppe i tornet bjuds man på en underbar utsikt över staden. Runt området finns också trevliga promenadstråk.

 

Uddevallapartiet vill alltså:

ATT man ser till att märka upp promenadstråken

ATT göra fika och grillplatser

ATT göra den upprustning som behövs för att göra borgen säkrare och till den attraktion som den ska vara. 

 

För Uddevallapartiet

Lars Olsson          Kent Andreasson                         

Uddevalla Kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård

Motion:

Den vårdstruktur vi har idag har sett lika dan ut sedan förra sekelskiftet och har haft sitt berättigande historiskt. Den kom till i en tid när det mesta sjukvården hade att hantera var av akut karaktär, såsom infektionssjukdomar och olycksfall. Idag är behoven i befolkningen bl.a. till följd av stora medicinska framsteg, mer av kronisk och långvarig karaktär. Inte minst inom områden som cancervård och psykisk ohälsa, är både vad vi kan göra idag, och hur förväntningarna på vården ser ut, annorlunda än historiskt. Många äldre lever med komplexa tillstånd utifrån multisjuklighet och behov av polyfarmaci.

Nuvarande struktur skapar stora problem för många patientgrupper som sköra multisjuka äldre med komplexa frågeställningar, kroniskt sjuka patienter och patienter med psykisk ohälsa. Patienter som är i behov av vård i sluten sjukvården, primärvården samt hemsjukvården. Patientgrupper som idag far illa och är kostsamma och ökar.

Man måste således hitta en annan vårdstruktur.

Vi befinner oss också i en tid där delar av hälso- och sjukvården decentraliseras, medan annat centraliseras av kvalitets- och effektivitetsskäl inom ramen för arbetet med den högspecialiserade vården. Allt detta, tillsammans med det faktum att basen i systemet, primärvården och hemsjukvården, har två huvudmän, region och kommun, är faktorer som ökar komplexiteten och som måste hanteras i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet -Effektiv vård (SOU 2016:2)- stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24). Till särskild utredare förordnades chefläkaren och biträdande landstingsdirektören Anna Nergårdh. Utredningen har tagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01).

I mars 2020 färdigställdes ett delbetänkande av utredningen och är avsänt till stadsrådet och chefen för socialdepartementet Lena Hallengren.

Mycket är bra i detta delbetänkande men man ser också en tydlig förflyttning av vården. Det skrivs bl.a. att ”vi gör bedömningen att den sjukvård som kommunerna ansvarar för att erbjuda utgör primärvård” samt att man t.ex. föreslår att begreppet hemsjukvård ska ersättas med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet.
Det är av stor vikt att Uddevalla kommun är med från start i den omställningsprocess som redan startat upp och inte bara går in i en färdig paketlösning.

Uddevalla har idag ett antal lyckosamma och mycket väl fungerande, pågående arbetsprojekt – trygg hemgång, mobila vårdteamet, samverkande sjukvård som ska tillvaratas och utvecklas vidare i synergier med kommunens verksamheter.

Det är många områden att beakta när förändringen kommer att ske i och med att vården och tyngden av vården kommer att förflyttas.

Det kommer att påverka framtida utformning av äldreboende, personalens sammansättning och utbildningsnivå samt den skatteväxling som måste ske, varför vi anser att arbetet bör startas upp under ledning av kommunledningskontoret.

Målet är att skapa en hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet, där man som patient/brukare och närstående känner delaktighet och trygghet, som skattebetalare känner förtroende, och där man som medarbetare väljer att arbeta.

Uddevallapartiet vill: att Uddevalla kommun i samarbete med kommunförbundet ska bli pilotkommun för hur man tillsammans, kommun och region, bygger framtida vårdstruktur.

Införande av hållbar Grön busslinje

Motion:

Sammanfattning.
Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun inför en busslinje ToR från Järnvägsstationen
(UA C) till Idrottscentrum.


Ärende.
Åtgärder måste göras för att öka möjligheterna att ta sig mellan våra knutpunkter och ett
möjligt ökat kollektivt resande som är hållbart.


Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun skall öka servicen till våra medborgare och
besökare. Uddevallapartiet ser det som viktigt att göra det på ett sätt som ligger i linje med
Sveriges miljömål och ett Grönt Uddevalla, Uddevalla Green City.


Uddevalla C är den enda järnvägsstation i Bohuslän som inte har en pendelparkering i
anknytning till stationen (Enl. Västtrafik). Därför vill vi införa en Grön busslinje som knyter
samman och ger oss möjlighet att ta oss mellan Jvstn (UA C) – Kampenhof – Kungstorget –
Agnebergsskolan- Östra stn. – Idrottscentrum (Rimnersområdet).


Uddevallapartiet vill alltså:

  • ATT Uddevalla kommun inför en Grön busslinje ToR mellan Jvstn (UA C) – Kampenhof –
    Kungstorget – Agnebergsskolan- Östra stn. – Idrottscentrum (Rimnersområdet).
  • ATT Uddevalla kommun inför avgiftsfri pendelparkering

För Uddevallapartiet
Ann-Charlott Gustafsson                  Kent Andreasson                   Christer Hasslebäck

Ökad arrendetid för Ljungskile segelsällskap

Motion:

Sammanfattning.
Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun ger Ljungskile segelsällskap bra
förutsättningar att utveckla sin verksamhet.

Ärende.

Ljungskile segelsällskap – LjSS – är en förening som bedriver en fantastisk verksamhet men är
bakbundna av den korta arrendetiden, idag bara ett år. Det är omöjlighet att bedriva
verksamhet under sådana premisser.


LjSS vill göra investeringar i anläggningen för att bland annat kunna öka tillgängligheten för
seglare med funktionsvariation, investeringar som inte går att göra med 1-årsarrende.
LjSS vill kunna fortsätta med att erbjuda sina medlemmar en service i form av vinterförvaring
av båtar, och på ett miljömässigt och hållbart sätt. Detta förutsätter investeringar i bl.a.
båttvätt, vilket ekonomiskt fordrar en 10 – årig horisont. LjSS vill som förening kunna få
samma möjligt till att bedriva och utveckla enligt ovan som andra föreningar inom Uddevalla
kommun, och inte fortsätta att bedriva verksamhet utifrån idag med ett 1 – årsarrende.
Genom LjSS nuvarande avtalsförhållande av arrendekontraktet utesluts de dessutom från att
framgångsrikt söka långsiktiga bidrag genom bl.a. Allmänna Arvsfonden och
Riksidrottsförbundet. För att ge föreningar i Uddevalla kommun bra förutsättningar bör
detta snarast åtgärdas.

Uddevallapartiet vill alltså.
ATT Uddevalla kommun snarast ökar arrendetiden för Ljungskile segelsällskap till 10 år.

För Uddevallapartiet

Kent Andreasson                      Lars Olsson

Översvämningsskydd längre västerut

Motion: 

Det kan konstateras att vår beräknade kostnad för översvämning, skyfall och
stabiliseringsåtgärder i inre Uddevalla nu med råge har passerat 1.000 Mkr
i beräkningskalkylen.


Uddevallapartiet anser att man därför bör göra ett omtag när det gäller
översvämningsskydd i kommunen och åter lyfta möjligheten att se på
installation av – ”vattenhinder” – portar längre västerut Det är ju inte bara
Uddevallacentrum som drabbas utan även Ljungskile av framtida
klimatförändring. Portar innebär ju, i de flesta fall, dessutom en smart lösning på
skyfallsproblematiken då vattenspegel innanför portarna finns för uppsamling.


Denna projektering kan gärna göras tillsammans med andra kommuner som
kommer att drabbas Orust, Stenungssund m fl. En förstudie bör därför
genomföras och läggas in i det arbete om översvämningsproblem som för
närvarande genomförs och finansieras av länsstyrelsen.


Det kan även tänkas en statlig medfinansiering på framtida investering om vårt
upplägg är riktigt.


Yrkande: Att kommunen omgående uppdaterar sig på annan lösning av
översvämningsproblematiken genom klaffar längre västerut tillsammans
med Länsstyrelsen samt att ny kostnadsberäkning av ett sådant skydd görs


Uddevalla den 11 oktober 2021

Ann-Charlott Gustafsson (UP)                             Christer Hasslebäck (UP)

Trygghets – och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan

Motion: 

Sammanfattning.

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun genomför Trygghets – och säkerhetsskapande åtgärder och ett lågfartsområde på Parkgatan.

Ärende.

Under senaste åren har mycket byggnation inom ”Söderskolan” och ”Folkesparkområdet” bidragit till en ökad trafik av både barn och äldre gående och cyklister i området. Man bygger en ny fin lekplats i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. Parkgatan är idag mycket kraftigt trafikerad.

 

Några av tidigare medborgarförslag.

”Det uppskattas att ni just nu gör i ordning lekplatsen i hörnet Parkgatan/Packhusgatan. Den kommer säkert att locka och glädja många barn. Det vore dock oförsvarligt, att fortsätta godkänna dagens högsta tillåtna hastighet som är 50 km/h på Parkgatan, när lekplatsen är färdig. Många barn kommer att springa över gatan från alla nybyggda hus på Söderplan, Kongressen samt Cirkusplatsen. Mitt förslag är att, så fort lekplatsen står klar, sänka högsta tillåtna hastighet till 30 km/h, liksom det är i anslutning till kommunens skolor. Här kommer även yngre än barn i skolåldern, att passera en hårt trafikerad gata!”

 

”Inför hastighet dämpande åtgärder på Parkgatan med bl a nedsatt hastighet och borttagande av begreppet huvudled Ditt medborgarförslag: Undertecknade personer boende på söder i Uddevalla, ett söder som växer befolkningsmässigt och under senare år har ett antal bostadsprojekt färdigställts i området kring gamla Folkets Park och på gamla Söderskolans mark. Och det är en bra blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter. Och nästa år det inflyttning i ytterligare ett nybygge på gamla Söderskolans mark och de kommande åren planeras ännu fler bostäder inom detta område. Samtidigt kan vi konstatera att vägen som ”skär” igenom söder, dvs Parkgatan, har fått en avsevärt ökad trafikvolym där många trafikanter också använder Parkgatan.”

 

Uddevallapartiet vill alltså

Att kommunen skyndsamt genomför ett Lågfartsområde, 30 km/tim.

Att hela sträckan från Göteborgsvägen till Sörkälleparken, d v s nuvarande Parkgatan.

 

För Uddevallapartiet

Kent Andreasson                                      Kenth Johansson                 Ingvar Lindsta

En effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile

Motion: 

Sammanfattning.

Uddevallapartiet vill att plastgräsplaner i Uddevalla kommun har en gemensam och effektiv hantering av en förvaltning och inte två som idag. Detta är det bästa då kompetens finnes inom Kultur och fritidsförvaltningen både för miljön och planens livslängd.

Ärende.

Under år 2020/21 har ett antal fotbollsföreningar med plastgräsplaner fått eller ska få dessa utbytta. Föreningar har nya plastgräsplaner som Kultur och fritidsförvaltningen har budgeterat och investerat. Denna satsning gör att barn o ungdomar får goda träningsmöjligheter.

 

De barn och ungdomar som tränar i Ljungskile ska också ha goda träningsmöjligheter.
Därför lägger Uddevallapartiet denna motion. Idag har Samhällsbyggnadsförvaltningen hand om plastgräsplanen i Ljungskile vilket inte är optimalt när det gäller kunskap för skötsel och hantering.

 

Uddevallapartiet vill att HELA Uddevalla kommun ska leva.

 

Uddevallapartiet vill alltså

Att Kultur och fritidsförvaltningen tar över hanteringen av plastgräsplanen i Ljungskile.

 

För Uddevallapartiet

 

Lars Olsson                                                                                                      Kent Andreasson