Uppenbart att gamla sjukvårdsmodellen inte fungerar

Insändare:  Uppenbart att gamla sjukvårdsmodellen inte fungerar

2016 stängdes den sista resten av akutverksamhet i Uddevalla ner och en av Sveriges största akutmottagningar bildas på Näl. Politiskt beslut som fattades av socialdemokraterna, liberalerna (FP), centerpartiet.

Att det skulle bli problem förstod alla, förutom de styrande politikerna (S, C och L) och sjukhusledningen. Långa väntetider och köer, ohållbart för såväl patienter och för dem som jobbar. Återkommande låga placeringar i rankingar över akutmottagningar i Sverige och det blir inte bättre.

Antalet besökare till akutmottagningen måste minska och man försöker få kommunerna att ta hem patienter snabbare genom att införa avgifter för färdigbehandlade patienter. Trycket består och väntetiderna kortas inte.

För att avlasta akuten på Näl anser vi att det ska öppnas upp en Närakut på Uddevalla sjukhus. Inte bara för Uddevallabornas och Bohuslänningarnas bästa utan för alla besökare till akutmottagningen på Näl då även Näl kommer att avlastas. Även för att förbättra arbetsmiljön på Näl akuten (traumapatienter till exempel, trafikolyckor går fortsatt till Näl).

Vi har ett icke fungerande sjukvårdssystem i Sverige idag där sjukvården inte utgår från patientens behov. Framförallt gäller detta multisjuka äldre, kroniskt sjuka som är i behov av vård från olika utförare, patientgrupper som ökar. De patienter som skrivs ut från sjukhuset idag är sjukare och har ett större vårdbehov än vad kommunerna är rustade för att ta emot. Vårdkompetensen i kommunen är inte tillräcklig och tillgång till läkare inte heller tillräcklig då kommunen inte får anställa läkare. I en kommande omstrukturering av vården kommer det att finnas en sluten vård (sjukhus) och primärvård kommunal och regional.

Allt mer av vården läggs successivt över på kommunerna. För att möta det behov av tillgång till läkare och vårdkompetens som kommer att behövas anser vi att kommunen ska stå som huvudman för primärvården. Vi kan inte få ett fungerande system med olika huvudmän olika värdegrunder, olika lönesättningar med mera.

Så att tro att vård inte är en kommunal angelägenhet och att vi som parti inte ska ha något att säga till om – då har man inte förstått särskilt mycket eller väljer att inte förstå.

Uddevallapartiet kommer att fortsätta att arbeta för att en Närakut ska öppnas på Uddevalla sjukhus. Vårt mål är alltid att arbeta för att ge våra invånare det de har rätt att förvänta sig – den bästa vården och omsorgen.

Uddevallapartiet kommer alltid att utgå från vad som är bäst för våra invånare och deras behov och alltid sätta våra invånares behov först – inte regionpolitikers behov.

VG-regionen är en gigantisk kostsam koloss med snabbt växande tjänstemannastab och alltför många politiker (1200 i VGR). Vården bör brytas ut och förstatligas. Detta för att få en likvärdigvård i hela landet, få en effektivare vård och för att frigöra ekonomiska resurser. Ekonomiska resurser som ska gå direkt till vården såsom till löner, bättre schema och vidareutbildning av personal istället för lön till tjänstemän och politiker.

Uddevallapartiet vill påvisa för våra invånare att det finns alternativ till den vårdorganisation vi har idag och betydligt bättre lösningar – Vi kan och vågar tänka större och nytt!

Stoltenberg (tidigare norsk statsminister) och socialdemokrat vågade tänka större och nytt och förändrade det norska sjukvårdssystemet totalt inom två år. Danmark tog snart efter och i Finland är det kommunerna som är huvudmän för sjukvården. Tydligast märktes kanske skillnaderna mellan oss och våra nordiska grannländer under pandemin.

Tack socialdemokraterna – äntligen får vi möjlighet att utveckla en ny sjukvårdsmodell för det är ju uppenbart att den gamla inte fungerar.

Ann-Charlott Gustafsson (UP)

2:e vice ordf i Socialnämnden

Leif Dolonius (UP)

överläkare

Merja Henning (UP)

överläkare

Thomas Eriksson (UP)

överläkare

Angående skoltrafiken i Uddevalla

Insändare: Angående skoltrafiken i Uddevalla

43 av 49 kommuner inom Västtrafiks område har valt att själva sköta sin egen upphandling av skoltrafik. Rimligtvis måste det finnas anledning till att man valt bort Västtrafik och istället valt att sköta det själva.

Omnibus har under de senaste 8 åren planerat och utfört uppdraget som utförare av skoltrafiken för kommunen. Oklart om Elving Andersson och Camilla Johansson har vetskap om detta.

Omnibuss med sina 165 anställda (21 nationaliteter) har kompetens, kunskap och kapacitet för att även fortsättningsvis självklart ta hand om skoltrafiken.

Insändaren handlar ytterst om de unga på landsbygden som går i gymnasiet.

Kommunens ansvar är att ordna med skolskjuts gäller för elever som går i grundskolan. Skolskjuts för gymnasieelever med längre avstånd än 6 km till skolan ansvarer Västtrafik för. Till dessa gymnasieelever har Västtrafik att ordna skolskjuts på lämpligt sätt.

Flertalet av de kommuner som bedriver egen skoltrafiken har hittat egna lösningar för sina gymnasieelever bl.a. genom att de åker med ordinarie skolskjuts. Det är upp till varje kommun att utforma egna rutiner och riktlinjer inom gällande lagbestämmelser.

Kommunen kan om man vill ge elever som har rätt till skolskjuts busskort som också gäller kollektivtrafiken men väljer man att göra så, ska det självfallet gälla för alla elever i kommunen.

Ett troligt skäl till att majoriteten av kommunerna i Västra Götaland valt att sköta skoltrafiken själva det ekonomiska incitamentet.

Skulle Uddevalla utföra skolskjutstrafiken i egen regi så vet vi att det rör sig om 20% lägre kostnader dvs omkring 8 mkr lägre än vad man nu har, årligen. (8 000 000kr)

Pengar som istället skulle kunna användas till annat betydligt viktigare inom Barn och Utbildningsnämnden såsom att anställa mer personal, speciallärare, specialpedagoger m.m. (högst märkligt att 1:e vice ordf. Camilla Johansson i Barn och Utbildningsnämnden anser detta som ovidkommande)

Det avtal som önskats av Västtrafik och som röstades ner, skulle enl. Västtrafik krav tecknats på 10 år. Totalt ca. 80 mkr (80 000 000kr) som BUN kan lägga på annat betydligt viktigare, än att bara betala till Västtrafik för något som idag ändå utförs av Uddevalla Omnibuss. Man ska också ha i betänkande att man under de senaste 10 åren har haft dessa ökade kostnader för skolskjutsen alltså tappat upp emot 80 mkr.

UP tycker det är viktigt att våra gemensamma skatteintäkter ska användas, där det som bäst behövs. (Elving Andersson och Camilla Johanssons oansvariga handlande har kostat och kommer att kosta kommunen 160 000 000kr helt i onödan.)

Är man bara pragmatisk och lösnings inriktad så finns lösningar. Det är inga problem att gymnasieelever åker med skolskjuts. Det är vi själva som utformar det regelverk som ska gälla.

Detta betyder inte att UP, som i omgångar beskyllts av centern, inte bryr sig om landsbygden. Det finns annat som kan stärkas upp såsom att satsa på och utveckla mötesplatser (bygdegårdar), göra det tryggare genom belysning (Lane), underlätta och förenkla bygglovsärenden, öka tryggheten för barn och vuxna att röra sig utmed vägarna, värna om förskolor, skolor se till att erbjuda fungerande äldreomsorg. Vi ser många fördelar med att bo på landet, naturen, djurlivet, lugnet.

Man ska ändå ha med sig att även om kommunen tar över och utför skoltrafiken vilar det övergripande ansvaret för all busstrafiken i regionen på Västtrafik såväl på landet som i staden.

Det beslut som nu fattades på kommunstyrelsen är inte bara en besparing för Barn och Utbildningsnämnden utan också positivt för Omnibuss framtida utveckling.

Vi vet att C, M, L högsta politisk vilja är att sälja Uddevalla omnibuss.

Om nu den politiska” heliga alliansen” vill sälja av bolaget så borde det ligga i deras intresse att sälja ett bolag vars värde inte bara är bussar utan också innefattar avtal.

Christer Hasslebäck (UP)

Ann-Charlott Gustafsson (UP)

Kent Andréasson (UP)