Logga in Bli medlem Kalender
Uddevallapartiet

Uppenbart att gamla sjukvårdsmodellen inte fungerar

Insändare:  Uppenbart att gamla sjukvårdsmodellen inte fungerar

2016 stängdes den sista resten av akutverksamhet i Uddevalla ner och en av Sveriges största akutmottagningar bildas på Näl. Politiskt beslut som fattades av socialdemokraterna, liberalerna (FP), centerpartiet.

Att det skulle bli problem förstod alla, förutom de styrande politikerna (S, C och L) och sjukhusledningen. Långa väntetider och köer, ohållbart för såväl patienter och för dem som jobbar. Återkommande låga placeringar i rankingar över akutmottagningar i Sverige och det blir inte bättre.

Antalet besökare till akutmottagningen måste minska och man försöker få kommunerna att ta hem patienter snabbare genom att införa avgifter för färdigbehandlade patienter. Trycket består och väntetiderna kortas inte.

För att avlasta akuten på Näl anser vi att det ska öppnas upp en Närakut på Uddevalla sjukhus. Inte bara för Uddevallabornas och Bohuslänningarnas bästa utan för alla besökare till akutmottagningen på Näl då även Näl kommer att avlastas. Även för att förbättra arbetsmiljön på Näl akuten (traumapatienter till exempel, trafikolyckor går fortsatt till Näl).

Vi har ett icke fungerande sjukvårdssystem i Sverige idag där sjukvården inte utgår från patientens behov. Framförallt gäller detta multisjuka äldre, kroniskt sjuka som är i behov av vård från olika utförare, patientgrupper som ökar. De patienter som skrivs ut från sjukhuset idag är sjukare och har ett större vårdbehov än vad kommunerna är rustade för att ta emot. Vårdkompetensen i kommunen är inte tillräcklig och tillgång till läkare inte heller tillräcklig då kommunen inte får anställa läkare. I en kommande omstrukturering av vården kommer det att finnas en sluten vård (sjukhus) och primärvård kommunal och regional.

Allt mer av vården läggs successivt över på kommunerna. För att möta det behov av tillgång till läkare och vårdkompetens som kommer att behövas anser vi att kommunen ska stå som huvudman för primärvården. Vi kan inte få ett fungerande system med olika huvudmän olika värdegrunder, olika lönesättningar med mera.

Så att tro att vård inte är en kommunal angelägenhet och att vi som parti inte ska ha något att säga till om – då har man inte förstått särskilt mycket eller väljer att inte förstå.

Uddevallapartiet kommer att fortsätta att arbeta för att en Närakut ska öppnas på Uddevalla sjukhus. Vårt mål är alltid att arbeta för att ge våra invånare det de har rätt att förvänta sig – den bästa vården och omsorgen.

Uddevallapartiet kommer alltid att utgå från vad som är bäst för våra invånare och deras behov och alltid sätta våra invånares behov först – inte regionpolitikers behov.

VG-regionen är en gigantisk kostsam koloss med snabbt växande tjänstemannastab och alltför många politiker (1200 i VGR). Vården bör brytas ut och förstatligas. Detta för att få en likvärdigvård i hela landet, få en effektivare vård och för att frigöra ekonomiska resurser. Ekonomiska resurser som ska gå direkt till vården såsom till löner, bättre schema och vidareutbildning av personal istället för lön till tjänstemän och politiker.

Uddevallapartiet vill påvisa för våra invånare att det finns alternativ till den vårdorganisation vi har idag och betydligt bättre lösningar – Vi kan och vågar tänka större och nytt!

Stoltenberg (tidigare norsk statsminister) och socialdemokrat vågade tänka större och nytt och förändrade det norska sjukvårdssystemet totalt inom två år. Danmark tog snart efter och i Finland är det kommunerna som är huvudmän för sjukvården. Tydligast märktes kanske skillnaderna mellan oss och våra nordiska grannländer under pandemin.

Tack socialdemokraterna – äntligen får vi möjlighet att utveckla en ny sjukvårdsmodell för det är ju uppenbart att den gamla inte fungerar.

Ann-Charlott Gustafsson (UP)

2:e vice ordf i Socialnämnden

Leif Dolonius (UP)

överläkare

Merja Henning (UP)

överläkare

Thomas Eriksson (UP)

överläkare

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *