Uddevalla Kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård

Motion:

Den vårdstruktur vi har idag har sett lika dan ut sedan förra sekelskiftet och har haft sitt berättigande historiskt. Den kom till i en tid när det mesta sjukvården hade att hantera var av akut karaktär, såsom infektionssjukdomar och olycksfall. Idag är behoven i befolkningen bl.a. till följd av stora medicinska framsteg, mer av kronisk och långvarig karaktär. Inte minst inom områden som cancervård och psykisk ohälsa, är både vad vi kan göra idag, och hur förväntningarna på vården ser ut, annorlunda än historiskt. Många äldre lever med komplexa tillstånd utifrån multisjuklighet och behov av polyfarmaci.

Nuvarande struktur skapar stora problem för många patientgrupper som sköra multisjuka äldre med komplexa frågeställningar, kroniskt sjuka patienter och patienter med psykisk ohälsa. Patienter som är i behov av vård i sluten sjukvården, primärvården samt hemsjukvården. Patientgrupper som idag far illa och är kostsamma och ökar.

Man måste således hitta en annan vårdstruktur.

Vi befinner oss också i en tid där delar av hälso- och sjukvården decentraliseras, medan annat centraliseras av kvalitets- och effektivitetsskäl inom ramen för arbetet med den högspecialiserade vården. Allt detta, tillsammans med det faktum att basen i systemet, primärvården och hemsjukvården, har två huvudmän, region och kommun, är faktorer som ökar komplexiteten och som måste hanteras i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet -Effektiv vård (SOU 2016:2)- stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24). Till särskild utredare förordnades chefläkaren och biträdande landstingsdirektören Anna Nergårdh. Utredningen har tagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01).

I mars 2020 färdigställdes ett delbetänkande av utredningen och är avsänt till stadsrådet och chefen för socialdepartementet Lena Hallengren.

Mycket är bra i detta delbetänkande men man ser också en tydlig förflyttning av vården. Det skrivs bl.a. att ”vi gör bedömningen att den sjukvård som kommunerna ansvarar för att erbjuda utgör primärvård” samt att man t.ex. föreslår att begreppet hemsjukvård ska ersättas med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet.
Det är av stor vikt att Uddevalla kommun är med från start i den omställningsprocess som redan startat upp och inte bara går in i en färdig paketlösning.

Uddevalla har idag ett antal lyckosamma och mycket väl fungerande, pågående arbetsprojekt – trygg hemgång, mobila vårdteamet, samverkande sjukvård som ska tillvaratas och utvecklas vidare i synergier med kommunens verksamheter.

Det är många områden att beakta när förändringen kommer att ske i och med att vården och tyngden av vården kommer att förflyttas.

Det kommer att påverka framtida utformning av äldreboende, personalens sammansättning och utbildningsnivå samt den skatteväxling som måste ske, varför vi anser att arbetet bör startas upp under ledning av kommunledningskontoret.

Målet är att skapa en hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet, där man som patient/brukare och närstående känner delaktighet och trygghet, som skattebetalare känner förtroende, och där man som medarbetare väljer att arbeta.

Uddevallapartiet vill: att Uddevalla kommun i samarbete med kommunförbundet ska bli pilotkommun för hur man tillsammans, kommun och region, bygger framtida vårdstruktur.

Införande av hållbar Grön busslinje

Motion:

Sammanfattning.
Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun inför en busslinje ToR från Järnvägsstationen
(UA C) till Idrottscentrum.


Ärende.
Åtgärder måste göras för att öka möjligheterna att ta sig mellan våra knutpunkter och ett
möjligt ökat kollektivt resande som är hållbart.


Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun skall öka servicen till våra medborgare och
besökare. Uddevallapartiet ser det som viktigt att göra det på ett sätt som ligger i linje med
Sveriges miljömål och ett Grönt Uddevalla, Uddevalla Green City.


Uddevalla C är den enda järnvägsstation i Bohuslän som inte har en pendelparkering i
anknytning till stationen (Enl. Västtrafik). Därför vill vi införa en Grön busslinje som knyter
samman och ger oss möjlighet att ta oss mellan Jvstn (UA C) – Kampenhof – Kungstorget –
Agnebergsskolan- Östra stn. – Idrottscentrum (Rimnersområdet).


Uddevallapartiet vill alltså:

  • ATT Uddevalla kommun inför en Grön busslinje ToR mellan Jvstn (UA C) – Kampenhof –
    Kungstorget – Agnebergsskolan- Östra stn. – Idrottscentrum (Rimnersområdet).
  • ATT Uddevalla kommun inför avgiftsfri pendelparkering

För Uddevallapartiet
Ann-Charlott Gustafsson                  Kent Andreasson                   Christer Hasslebäck

Ökad arrendetid för Ljungskile segelsällskap

Motion:

Sammanfattning.
Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun ger Ljungskile segelsällskap bra
förutsättningar att utveckla sin verksamhet.

Ärende.

Ljungskile segelsällskap – LjSS – är en förening som bedriver en fantastisk verksamhet men är
bakbundna av den korta arrendetiden, idag bara ett år. Det är omöjlighet att bedriva
verksamhet under sådana premisser.


LjSS vill göra investeringar i anläggningen för att bland annat kunna öka tillgängligheten för
seglare med funktionsvariation, investeringar som inte går att göra med 1-årsarrende.
LjSS vill kunna fortsätta med att erbjuda sina medlemmar en service i form av vinterförvaring
av båtar, och på ett miljömässigt och hållbart sätt. Detta förutsätter investeringar i bl.a.
båttvätt, vilket ekonomiskt fordrar en 10 – årig horisont. LjSS vill som förening kunna få
samma möjligt till att bedriva och utveckla enligt ovan som andra föreningar inom Uddevalla
kommun, och inte fortsätta att bedriva verksamhet utifrån idag med ett 1 – årsarrende.
Genom LjSS nuvarande avtalsförhållande av arrendekontraktet utesluts de dessutom från att
framgångsrikt söka långsiktiga bidrag genom bl.a. Allmänna Arvsfonden och
Riksidrottsförbundet. För att ge föreningar i Uddevalla kommun bra förutsättningar bör
detta snarast åtgärdas.

Uddevallapartiet vill alltså.
ATT Uddevalla kommun snarast ökar arrendetiden för Ljungskile segelsällskap till 10 år.

För Uddevallapartiet

Kent Andreasson                      Lars Olsson