Näringslivsprogram

Uddevalla kommun skall bli det självklara valet för enskilda individer som vill ta initiativ och prova idéer, utveckla sig själva och skapa nya företag. Kreativitet skapar förutsättningar och inte hinder.

Effektivitet genom gemensamt engagemang

Ett bra företagsklimat

Uddevalla måste erbjuda ett konkurrenskraftigt företagsklimat för att kunna konkurrera med de främsta nationella och internationella regionerna om goda näringslivsförutsättningar. Enligt nationella mätningar de senaste åren förefaller det dock som om Uddevalla har gått åt fel håll och att vårt näringslivsklimat har försämrats. Detta måste omedelbart åtgärdas! Uddevalla har många invånare med bakgrund i andra kulturer. Kraften i mångfald, jämställdhet och skilda perspektiv gynnar företagsutveckling och tillväxt. Politiken måste sätta tydligare mål.

Årets Företagarkommun i Sverige 2026

För att vi skall visa att vi satsar på ett bättre företagsklimat i Uddevalla skall vi anta utmaningen med att bli Årets Företagskommun i Sverige 2026!

Företag och Uddevalla kommun delar på tillstånds-/tillsynsavgifter.

För att kommunen skall vara attraktiv för företagare såväl som invånare vill Uddevallapartiet att företag och kommunen står för lika delar av tillståndsavgifter. Detta ger ett incitament till att hålla nere avgifter och verka för en positiv förändring för företagare och invånare. Detta kommer att kunna ge företagen ytterligare en minskad kostnad och gynnar deras möjlighet att etablera sig, anställa och slutligen skattekronor in. Denna punkt samordnas med föregående förslag.

En ändamålsenlig och väl fungerande infrastruktur

Total detaljplaneöversyn i centrala Uddevalla

Uddevallapartiet vill att det skall gå att få ekonomi i att bygga i Uddevalla centrum så att hyror kan hållas på rätt nivå. En dispositiv grundsyn på plan- och bygglagen krävs för att uppnå detta mål. Detta kan innebära att detaljplansöversynen kan medge ökade byggrätter såsom högre byggnadshöjd, inredning av vindar etc.

Utveckling för att höja attraktionskraften i centrala Uddevalla

Bäveån är en naturlig puls i centrala Uddevalla. Vattenstråket behöver utvecklas till den levande pulsåder som den skulle kunna vara. Därigenom skapas hjärtat för att centrala staden skall utvecklas på ett positivt sätt.

Laddinfrastruktur till alla företag i Uddevalla Kommun

Uppdrag till kommunen och dess bolag att erbjuda alla företag tillgång till en bra laddinfrastruktur.

En serviceinriktad kommunal verksamhet och en förebyggande tillsyn

Servicegarantier – Beslut inom förutbestämt antal dagar, annars reducering av avgifterna

För att få en kommun som lockar nya invånare och företag krävs snabba svar och hög servicenivå från kommunal förvaltning. Uddevallas förvaltningar skall garantera ett svar inom förutbestämt antal dagar annars får kunden serviceavgiften tillbaka eller kompenseras enligt överenskommelse.

Halvera kommunala tillstånds-/tillsynsavgifter

För att kommunen skall vara attraktiv för företagare, såväl som invånare, vill vi halvera eller minska kommunala tillståndsavgifter. Detta kommer att kunna ge företagen en minskad kostnad med upp till 50 %.

Starta ”Uddevalla Förädlings AB”, utvecklingsbolag för exploatering av mark och fastigheter

För att få fler nya företagsetableringar i Uddevalla krävs att kommunen förbereder byggklar mark med god logistik och infrastruktur. Förslaget om bolagsbildning innebär effektivare hantering, underhåll och utveckling av kommunens fastigheter samt bidrar till snabbare beslutsgångar vid företagsetableringar i kommunen.

Snabb, rättssäker och tydlig myndighetsutövning

Företagslots för att ge företagen en dörr in

Lotsen ska kunna ge samlad information om vilka regler som gäller för företagens verksamhet och hur dessa ska uppfyllas. Den ska samordna olika ansökningar och förmedla information till och mellan olika förvaltningar. Den ska vara eller utse en kontaktperson gentemot företaget, och denne ansvarar för att ärendet följs upp. Lotsen ska även vara pådrivande så att ärendet hanteras inom rimlig tid.

Småföretagarombud

Uddevallapartiet föreslår att det införs ett småföretagarombud i kommunen vars huvudsakliga uppgift är att i tidig fas fungera som en avstämning i beslutsprocessen för ärenden relaterade till näringslivet. Ett småföretagarombud kan bidra till att beslutsunderlaget blir mer gediget och borga för att öka medvetenheten om hur olika förslag kommer att påverka näringslivet. Det blir ett sätt att leva upp till EU:s initiativ Small Business Act som antogs av medlemsländerna 2008 och som syftar till att skapa bästa möjliga miljö för de små och medelstora företagens verksamhet.

Införande av kvalitetskontroll vid tillsyn och kontroll av företag

Uddevallapartiet vill arbeta för att kommunens tillsyn och kontroll utvecklas till kvalitetskontroll, där den årliga kontrollen minskar vid god kvalitet och ökar vid behov. Detta kommer att kunna ge de företag som har en fungerande kvalitetssäkring en minskad kostnad med upp till 75 %.

Övergripande planering

Utveckla näringslivet

Bygg staden rätt