Logga in Bli medlem Kalender
Uddevallapartiet

Uddevalla Kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård

Motion:

Den vårdstruktur vi har idag har sett lika dan ut sedan förra sekelskiftet och har haft sitt berättigande historiskt. Den kom till i en tid när det mesta sjukvården hade att hantera var av akut karaktär, såsom infektionssjukdomar och olycksfall. Idag är behoven i befolkningen bl.a. till följd av stora medicinska framsteg, mer av kronisk och långvarig karaktär. Inte minst inom områden som cancervård och psykisk ohälsa, är både vad vi kan göra idag, och hur förväntningarna på vården ser ut, annorlunda än historiskt. Många äldre lever med komplexa tillstånd utifrån multisjuklighet och behov av polyfarmaci.

Nuvarande struktur skapar stora problem för många patientgrupper som sköra multisjuka äldre med komplexa frågeställningar, kroniskt sjuka patienter och patienter med psykisk ohälsa. Patienter som är i behov av vård i sluten sjukvården, primärvården samt hemsjukvården. Patientgrupper som idag far illa och är kostsamma och ökar.

Man måste således hitta en annan vårdstruktur.

Vi befinner oss också i en tid där delar av hälso- och sjukvården decentraliseras, medan annat centraliseras av kvalitets- och effektivitetsskäl inom ramen för arbetet med den högspecialiserade vården. Allt detta, tillsammans med det faktum att basen i systemet, primärvården och hemsjukvården, har två huvudmän, region och kommun, är faktorer som ökar komplexiteten och som måste hanteras i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet -Effektiv vård (SOU 2016:2)- stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24). Till särskild utredare förordnades chefläkaren och biträdande landstingsdirektören Anna Nergårdh. Utredningen har tagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01).

I mars 2020 färdigställdes ett delbetänkande av utredningen och är avsänt till stadsrådet och chefen för socialdepartementet Lena Hallengren.

Mycket är bra i detta delbetänkande men man ser också en tydlig förflyttning av vården. Det skrivs bl.a. att ”vi gör bedömningen att den sjukvård som kommunerna ansvarar för att erbjuda utgör primärvård” samt att man t.ex. föreslår att begreppet hemsjukvård ska ersättas med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet.
Det är av stor vikt att Uddevalla kommun är med från start i den omställningsprocess som redan startat upp och inte bara går in i en färdig paketlösning.

Uddevalla har idag ett antal lyckosamma och mycket väl fungerande, pågående arbetsprojekt – trygg hemgång, mobila vårdteamet, samverkande sjukvård som ska tillvaratas och utvecklas vidare i synergier med kommunens verksamheter.

Det är många områden att beakta när förändringen kommer att ske i och med att vården och tyngden av vården kommer att förflyttas.

Det kommer att påverka framtida utformning av äldreboende, personalens sammansättning och utbildningsnivå samt den skatteväxling som måste ske, varför vi anser att arbetet bör startas upp under ledning av kommunledningskontoret.

Målet är att skapa en hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet, där man som patient/brukare och närstående känner delaktighet och trygghet, som skattebetalare känner förtroende, och där man som medarbetare väljer att arbeta.

Uddevallapartiet vill: att Uddevalla kommun i samarbete med kommunförbundet ska bli pilotkommun för hur man tillsammans, kommun och region, bygger framtida vårdstruktur.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *