Meny Stäng

KF – Motioner

Uddevallapartiets Motioner 2014-2018

-Kollektivtrafiken – 2015

Tillgängligheten till kollektivtrafiken i Uddevalla har försämrats och har därför har vi lagt en motion för att få en bättre satsning på kollektivtrafik där man tar hänsyn till miljöaspekter och etableringar av nya bostadsområden.

-Uddevalla Förädlings AB – 2015

Kommunen behöver arbeta proaktivt för att tillse sitt egna och näringslivets strategiska behov av förberedd mark gällande etableringar.
Vår motion för skapande av Uddevalla Förädlings AB blir det lättare att köpa & byta till sig önskad mark samt en mycket bättre möjlighet att locka till oss nya företag för etablering.

-Motion Klotter & Vandalism – 2015

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun snabbare och mer resolut tar hand om klotter och vandalism i Uddevalla.

Vi föreslår därför:
-ATT Uddevalla inrättar ett team som både lokaliserar och åtgärdar klotter och vandalism snabbt.
-ATT den del av detta team som utför saneringen består av tidigare arbetslösa ungdomar.

-Motion Gustaf Thordéns Gata – 2015

Gustaf B. Thordéns verksamheter haft stor betydelse för Uddevalla och dess ”plats på kartan” långt utanför landets gränser, att namnge en gata i hans namn anser Uddevallapartiet vore ett bra sätt att hedra Gustafs insatser.

-Bygga nytt Badhus – 2014

Uddevallapartiet har lagt en motion om att ändra kommunfullmäktiges beslut om placering på Riversideängen till förmån för nuvarande badhus där vi anser att den gamla idrottshallen skall rivas och ge plats för det nya badhuset. Beslutet togs på ekonomiska & tidsmässiga aspekter och innebär att det gamla badhuset kan ha öppet under hela byggnationstiden.

-Motion Palliativ Vård – 2014

När bot för patienten inte längre är möjlig krävs ett klart och medvetet förhållningssätt i omhändertagandet för att kunna hjälpa både patient och närstående. Då är palliativ vård – lindrande vård – aktuell. Under senare år har palliativ vård erkänts och blivit en viktig vårdfilosofi med egen specifik kunskap som kan hjälpa människor i livets slutskede

Uddevallapartiet vill:
-återskapa en palliativ vårdenhet i kommunen regi.
-verksamheten skall vara skild från övrig verksamhet.
-Att den bemannas av personer med grundläggande kunskaper och kompetens av palliativ vård. Enligt SOU 2001:6 värdig vård vid livets slut.