Nyckelordet är tillsammans och för att skapa ett Uddevalla som tillvaratar allas bästa, krävs samarbete och engagemang. Uddevallapartiet har som ambition att bortse från partipolitiska och ideologiska kontroverser och strävar efter att finna bredaste möjliga lösningar för invånarnas bästa

Läs mer

Uddevalla är en relativt liten stad som genom historien genomgått stora förändringar, både positiva och negativa. Uddevalla är en fantastisk stad med en otrolig kust och skärgård, dessutom har vi en tämligen obebyggd fjällnatur nära inpå. Geografiskt ligger Uddevalla i pulsådern mellan
Norge och Danmark, vilket gör att vårt läge lockar turister och företagare. Vi är verkligen ”Hjärtat i Bohuslän” och det skall vi ta vara på och känna stolthet över.

Läs mer

Trygghet är en förutsättning för frihet, att vi människor vågar acceptera förändringar och våga ta nya steg. Trygghet bör finnas i många olika situationer, till exempel trygghet att på BB föda riskfritt, att våra ungdomar vägleds bort från droger och kriminalitet samt att vi i slutet av livet kan förlita oss på en värdig äldrevård för individen. Tryggheten i Sverige har under de senaste åren varit mycket diskuterad. Somliga hävdar att vi aldrig varit så trygga i Sverige som vi är nu, medan andra pekar på, vad de kallar, en skenande brottsutveckling. Som lokalt parti vill vi endast konstatera att
vi gärna ser fler poliser på våra gator. Vi tror på att återskapa lokalt social och polisiär närvaro i Uddevalla.

Läs mer

Prioriterade frågor

Ändamålsenliga lokaler

Vår framtid är kopplad till våra barns utbildning.

Ny brandstation

Bygg snarast!

Säkra/reparera kajerna kring Bäveån
Ordna översvärmningsskydd och möjliggör havsnära utveckling
Dubbelspår till Göteborg
Järnvägslänk Göteborg–Uddevalla-Oslo
Utveckla sjukvård och äldreomsorg
Akutmottagning på Uddevalla lasarett, återupprätta vård i livets slutskede.
Utveckla centrum

En levande centrum bidrar till en positivare stad

Riktlinjer för vårt arbete

1) Användandet av Uddevallabornas skatteintäkter

Förvaltningen av skattemedel skall ske med ansvar och kunskap. Kommunernas verksamheter skall utvecklas med kvalitativa mål, men samtidigt drivas kostnadsmedvetet. Hur trist det än kan verka så är pengar viktiga och en ändlig resurs. Det är en omöjlig uppgift att få skatteintäkterna att räcka till alla önskemål som finns bland våra c:a 55 000 invånare. Kommunal ekonomi handlar om prioritering mellan olika behov och en omsorgsfull ekonomihantering för att Uddevallas skattepengar skall användas effektivt och ansvarsfullt. Uddevallapartiet har en stark fokusering på ansvarsfull ekonomistyrning.

2) Befästa samarbete med företagen

Tillskapandet av ett attraktivt näringsliv är grunden för ökad sysselsättning och därigenom mer skatteintäkter. Större delen av kommunens skatteintäkter är från arbetande invånare och ju fler
arbetstillfällen Uddevalla kan knyta till sig desto fler av invånarnas önskningar kan uppfyllas.
Uddevalla ligger strategiskt väl till rent geografiskt men till detta behövs även ett inbjudande och hjälpsamt klimat från både politiker, tjänstemän och redan etablerade företag för att vi ska få nya företag att satsa i vår kommun. Vi tror inte bara att ett nära samarbete skapar nya arbetsplatser,
utan att det även stärker våra skolor genom att vi kan erbjuda praktik som ger arbetslivserfarenhet.

3) Tillvarata och utveckla god kompetens hos anställda inom Uddevalla kommun

Anställda i Uddevalla kommun har redan idag en hög kompetens och kunskap. Vi vill ta till vara på den och utveckla den – att vi är bra är ingen ursäkt att vi inte kan bli bättre. Antalet anställda i kommunens serviceorgan har naturligtvis stor betydelse, men Uddevallapartiet anser att rätt person på rätt plats och som gör rätt sak är minst lika viktigt.

4) Stärka kvalitén i de kommunala verksamheterna

Uddevalla är redan idag en skolstad, vilket är en god grund till utveckling, och det skall fortsättningsvis vara tryggt att lämna sitt barn till förskola och utbildning. Vad gäller äldreomsorg står Uddevalla och Sverige inför ett växande problem. Vi har en åldrande befolkning och en brist på
yngre individer som kan utföra omsorgen. Därtill behövs en utökad omsorg för äldre. För de som är i livets slutskede skall vi kunna erbjuda god palliativ vård så ingen skall behöva dö ensam. God
äldrevård är en stor utmaning som kräver nytänkande, öppenhet, flexibilitet och serviceambition kombinerat med kvalité. Vi ser med fördel fler privata initiativ inom verksamheterna.