Meny Stäng

Grundvärderingar

PARTIPROGRAM 2018-2022

Vision

Att med engagemang och politiska verktyg befästa samarbete mellan invånarna, näringsliv och det offentliga i Uddevalla så att kommunen vi kallar ”Hjärtat i Bohuslän” får en puls.

Uddevallapartiets Värdegrund

Ett politiskt partis uppfattning bestäms i stor utsträckning av dagliga politiska ställningstaganden i sakfrågor. Men bakom dessa ställningstaganden finns en värdegrund, den samlade massan av
åsikter som samtliga i Uddevallapartiet helt ställer sig bakom.

1) Gemensamt engagemang skapar ett bättre Uddevalla

Nyckelordet är tillsammans och för att skapa ett Uddevalla som tillvaratar allas bästa, krävs samarbete och engagemang. Uddevallapartiet har som ambition att bortse från partipolitiska och ideologiska kontroverser och strävar efter att finna bredaste möjliga lösningar för invånarnas bästa.

2) Stolthet, positiv identitet, framtidstro

Uddevalla är en relativt liten stad som genom historien genomgått stora förändringar, både positiva och negativa. Uddevalla är en fantastisk stad med en otrolig kust och skärgård, dessutom har vi en tämligen obebyggd fjällnatur nära inpå. Geografiskt ligger Uddevalla i pulsådern mellan
Norge och Danmark, vilket gör att vårt läge lockar turister och företagare. Vi är verkligen ”Hjärtat i Bohuslän” och det skall vi ta vara på och känna stolthet över.

3) Tillvarata och utveckla

Den digitala revolutionen ger oss stora möjligheter till en slags direktdemokrati som tidigare inte varit tillgänglig. Politiker och tjänstemän i Uddevalla måste vara beredda att hela tiden ifrågasätta
sina beslut, vilket innebär att ta till vara på det som är bra men alltid redo att omvärdera beslut när tiden sprungit ifrån dem.

4) Vi står för jämlikhet och tolerans

Självklart är vi för jämlikhet mellan könen. Män och kvinnor skall ha samma möjligheter i samhället, allt annat är oacceptabelt. Vi har samma inställning till människor med olika kulturella, sexuella eller religiösa uppfattningar. Varje människa har rätt till sitt val i livet, givetvis så länge det håller sig inom ramarna för svensk lag.

5) Mångfald är en styrka

Denna fråga sönderfaller i två delar. 1) Själva invandringen/mottagningen och 2) den därpå kommande integrationen till det svenska samhället. Själva invandringen är en fråga för staten och inte för kommunen varför Uddevallapartiet inte kan utöva någon påverkan i frågan. Vi kan bara konstatera att vi anser att det har skötts undermåligt, tvekande och räddhågat från statsmakterna.
Sedan har statsmakterna löst integrationen på ett för kommunerna tveksamt sätt. Kommunerna får helt enkelt sig tillsänt ett antal invandrande personer och skall enligt lag förse dessa med bostad,
försörjningsstöd och utbildning. För Uddevallapartiet framstår det som om staten därvid gjort det lätt för sig.
För att mångfald skall bli en styrka måste vi få system som snabbt får in individen i sysselsättning.
De måste snabbare komma i utbildning och arbete. Detta är en förutsättning att inte hamna i permanent utanförskap.
Vi har alla rättigheter, men också skyldigheter, att bidra till vårt gemensamma demokratiska samhälle där svensk lag gäller. Uddevallapartiet är ett parti som följer svensk lag och kommer därför
att följa de lager och regler som finns oavsett vad vi tycker om detta.
Vi vill dessutom utforma en tydlig kommunal handlingsplan mot extremism.

6) Alla skall känna sig trygga

Trygghet är en förutsättning för frihet, att vi människor vågar acceptera förändringar och våga ta nya steg. Trygghet bör finnas i många olika situationer, till exempel trygghet att på BB föda riskfritt,
att våra ungdomar vägleds bort från droger och kriminalitet samt att vi i slutet av livet kan förlita oss på en värdig äldrevård för individen. Tryggheten i Sverige har under de senaste åren varit
mycket diskuterad. Somliga hävdar att vi aldrig varit så trygga i Sverige som vi är nu, medan andra pekar på, vad de kallar, en skenande brottsutveckling. Som lokalt parti vill vi endast konstatera att
vi gärna ser fler poliser på våra gator. Vi tror på att återskapa lokalt social och polisiär närvaro i Uddevalla.