Logga in Bli medlem Kalender
Uddevallapartiet

Uddevallapartiets Motioner

Motion: Uddevalla Kommun skall bli pilotkommun för framtidens vård

Den vårdstruktur vi har idag har sett lika dan ut sedan förra sekelskiftet och har haft sitt berättigande historiskt. Den kom till i en tid när det mesta sjukvården hade att hantera var av akut karaktär, såsom infektionssjukdomar och olycksfall. Idag är behoven i befolkningen bl.a. till följd av stora medicinska framsteg, mer av kronisk och långvarig karaktär. Inte minst inom områden som cancervård och psykisk ohälsa, är både vad vi kan göra idag, och hur förväntningarna på vården ser ut, annorlunda än historiskt. Många äldre lever med komplexa tillstånd utifrån multisjuklighet och behov av polyfarmaci.

Nuvarande struktur skapar stora problem för många patientgrupper som sköra multisjuka äldre med komplexa frågeställningar, kroniskt sjuka patienter och patienter med psykisk ohälsa. Patienter som är i behov av vård i sluten sjukvården, primärvården samt hemsjukvården. Patientgrupper som idag far illa och är kostsamma och ökar.

Man måste således hitta en annan vårdstruktur.

Vi befinner oss också i en tid där delar av hälso- och sjukvården decentraliseras, medan annat centraliseras av kvalitets- och effektivitetsskäl inom ramen för arbetet med den högspecialiserade vården. Allt detta, tillsammans med det faktum att basen i systemet, primärvården och hemsjukvården, har två huvudmän, region och kommun, är faktorer som ökar komplexiteten och som måste hanteras i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet -Effektiv vård (SOU 2016:2)- stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24). Till särskild utredare förordnades chefläkaren och biträdande landstingsdirektören Anna Nergårdh. Utredningen har tagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01).

I mars 2020 färdigställdes ett delbetänkande av utredningen och är avsänt till stadsrådet och chefen för socialdepartementet Lena Hallengren.

Mycket är bra i detta delbetänkande men man ser också en tydlig förflyttning av vården. Det skrivs bl.a. att ”vi gör bedömningen att den sjukvård som kommunerna ansvarar för att erbjuda utgör primärvård” samt att man t.ex. föreslår att begreppet hemsjukvård ska ersättas med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet.

Det är av stor vikt att Uddevalla kommun är med från start i den omställningsprocess som redan startat upp och inte bara går in i en färdig paketlösning.

Uddevalla har idag ett antal lyckosamma och mycket väl fungerande, pågående arbetsprojekt – trygg hemgång, mobila vårdteamet, samverkande sjukvård som ska tillvaratas och utvecklas vidare i synergier med kommunens verksamheter.

Det är många områden att beakta när förändringen kommer att ske i och med att vården och tyngden av vården kommer att förflyttas.

Det kommer att påverka framtida utformning av äldreboende, personalens sammansättning och utbildningsnivå samt den skatteväxling som måste ske, varför vi anser att arbetet bör startas upp under ledning av kommunledningskontoret.

Målet är att skapa en hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet, där man som patient/brukare och närstående känner delaktighet och trygghet, som skattebetalare känner förtroende, och där man som medarbetare väljer att arbeta.

Uddevallapartiet vill:

att Uddevalla kommun i samarbete med kommunförbundet ska bli pilotkommun för hur man tillsammans, kommun och region, bygger framtida vårdstruktur.

Kollektivtrafiken – 2015

Tillgängligheten till kollektivtrafiken i Uddevalla har försämrats och har därför har vi lagt en motion för att få en bättre satsning på kollektivtrafik där man tar hänsyn till miljöaspekter och etableringar av nya bostadsområden.

Uddevalla Förädlings AB – 2015

Kommunen behöver arbeta proaktivt för att tillse sitt egna och näringslivets strategiska behov av förberedd mark gällande etableringar. Vår motion för skapande av Uddevalla Förädlings AB blir det lättare att köpa & byta till sig önskad mark samt en mycket bättre möjlighet att locka till oss nya företag för etablering.

Motion Klotter & Vandalism – 2015

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun snabbare och mer resolut tar hand om klotter och vandalism i Uddevalla.

Vi föreslår därför:
-ATT Uddevalla inrättar ett team som både lokaliserar och åtgärdar klotter och vandalism snabbt.
-ATT den del av detta team som utför saneringen består av tidigare arbetslösa ungdomar.

Motion Gustaf Thordéns Gata – 2015

Gustaf B. Thordéns verksamheter haft stor betydelse för Uddevalla och dess ”plats på kartan” långt utanför landets gränser, att namnge en gata i hans namn anser Uddevallapartiet vore ett bra sätt att hedra Gustafs insatser.

Bygga nytt Badhus – 2014

Uddevallapartiet har lagt en motion om att ändra kommunfullmäktiges beslut om placering på Riversideängen till förmån för nuvarande badhus där vi anser att den gamla idrottshallen skall rivas och ge plats för det nya badhuset. Beslutet togs på ekonomiska & tidsmässiga aspekter och innebär att det gamla badhuset kan ha öppet under hela byggnationstiden.

Motion Palliativ Vård – 2014

När bot för patienten inte längre är möjlig krävs ett klart och medvetet förhållningssätt i omhändertagandet för att kunna hjälpa både patient och närstående. Då är palliativ vård – lindrande vård – aktuell. Under senare år har palliativ vård erkänts och blivit en viktig vårdfilosofi med egen specifik kunskap som kan hjälpa människor i livets slutskede

Uddevallapartiet vill:

Återskapa en palliativ vårdenhet i kommunen regi.

Verksamheten skall vara skild från övrig verksamhet.

Att den bemannas av personer med grundläggande kunskaper och kompetens av palliativ vård. Enligt SOU 2001:6 värdig vård vid livets slut.